1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: RicardoVeenMedia.nl, gevestigd te Joure, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81698658.
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Opdrachtnemer.

3. Offertes en Overeenkomsten
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte van Opdrachtnemer.

4. Uitvoering van de Opdracht
4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Opdrachtgever zal alle benodigde medewerking verlenen voor een correcte uitvoering van de opdracht.

5. Tarieven en Betaling
5.1 De tarieven voor de diensten van Opdrachtnemer zijn zoals vermeld in de offerte.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

7. Intellectuele Eigendom
7.1 Opdrachtnemer behoudt het recht op intellectuele eigendom van alle door haar verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, en ontwerpen.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen
9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Friesland.

10. Wijzigingen en Aanvullingen
10.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Makkelijk en snel contact?